Проектування та виробництво заготовок деталей машин  

Проектування та виробництво заготовок деталей машин

1.12.1 Послідовність та основні етапи проектування литої заготовки.

1.12.2 Послідовність та основні етапи проектування заготовки, отриманої гарячим пластичним деформуванням (куванням, штампуванням).

1.12.3 Загальна технологічна схема виготовлення виливків.

1.12.4 Обладнання і загальна технологічна схема виготовлення штампованих заготовок.

1.13 Технологія обробки типових деталей та складання машин

1.13.1 Проектування технологічних процесів механічної обробки корпусних деталей (службове призначення, заготовки, технологічні бази, послідовність обробки; способи обробки: площин, головних отворів, місцевих елементів; обробка корпусних деталей на багатоцільових верстатах та верстатах з ЧПК).

1.13.2 Проектування механічної обробки ступінчастих валів (службове призначення, заготовки, технологічні бази, послідовність обробки; способи попередньої та остаточної обробки зовнішніх циліндричних поверхонь; маршрути механічної обробки валів на верстатах з ЧПК).

1.13.3 Проектування технологічних процесів механічної обробки деталей типу фланців (службове призначення, заготовки, технологічні бази, послідовність обробки; способи попередньої і остаточної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь; маршрути механічної обробки деталей типу фланців на багатоцільових токарних верстатах та верстатах з ЧПК).

1.14 Економіка підприємства

1.14.1 Основні економічні показники підприємства машинобудівного профілю.

1.14.2 Структура фондів підприємства.

1.14.3 Витрати на виробництво. Розрахунок собівартості та ціна продукції.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

Оцінка «Відмінно» — претендент показує: глибокі систематизовані знання, вміє в лаконічній формі викладати основні ідеї, вільно висловлює власні думки, аргументовано і повно відповідає на запитання.

Оцінка «Добре» — претендент показує: достатньо повні знання з поставлених питань і задач, упевнено викладає основні ідеї, здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводить окремі власні приклади застосування теоретичного матеріалу, але допускає несуттєві неточності у відповідях.

Оцінка «Задовільно» — претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

Оцінка «Незадовільно” — незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


2. ПРИКЛАДИ БІЛЕТІВ


4968138413704455.html
4968193451949021.html
    PR.RU™