Звіт про власний капітал .

Зміст і форма Звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інфор­мації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Для забезпечення порівняльною аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

Алгебраїчна сума, що відображає початковий залишок (сальдо) з урахуванням змін за кожним видом власного капіталу повин­на дорівнювати залишку на кінець періоду (сальдо), що відображено в Балансі.

Для складання звіту використовують такі джерела інформації:

– Баланс;

– Звіт про фінансові результати;

– установчі документи;

– аналітичні дані за окремими рахунками бухгалтерського обліку.

Примітки до річної звітності

За принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

Наказом Міністерства фінансів України від 29.ХІ.2000 р. № 302 «Про примітки до річної фінансової звітності» затверджена типова форма фінансової звітності 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Примітки до річної фінансової звітності складаються з 15 розділів:

Розділ І. Нематеріальні активи

Розділ ІІ. Основні засоби

Розділ ІІІ. Капітальні інвестиції

Розділ ІV. Фінансові інвестиції

Розділ V. Доходи і витрати

Розділ VІ. Грошові кошти

Розділ VІІ. Забезпечення

Розділ VІІІ. Запаси

Розділ ІХ. Дебіторська заборгованість

Розділ Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Розділ ХІ. Будівельні контрактиРозділ ХІІ. Податок на прибуток

Розділ ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Розділ ХІV. Біологічні активи.

Розділ ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Термінологічний словник

Фінансова звітність- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Баланс –це форма звітності, в якій відображено стан майна, капіталу та зобов’язань на певну дату.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).


4950411438363274.html
4950469348892349.html
    PR.RU™