Модифікація даних за допомогою запитів

Запити, які змінюють значення групи записів Такі запити називаються запити на оновлення даних. Наприклад, за

допомогою такого запиту можна здійснювати зміну вартості книг по даті їх видання або за іншими умовами. Наприклад, збільшити вартість на 20% для книг 1998 року видання.

Цей запит змінює таблицю, тому для повного захисту від можливих помилок зробіть резервну копію таблиці. Для цього перейдіть у вікно бази даних, виберіть необхідну таблицю і виконайте команду Правка - Копировать. Далі виберіть команду Правка - Вставить і у вікні діалогу дайте копії таблиці нове ім'я, наприклад – "Книги_нова ціна".

Перш, ніж відновити дані, створимо запит на вибірку. Перевіримо, чи вибираються необхідні записи, а після перебудуємо його в запит на оновлення. У запит включимо поля Рік і Вартість з таблиці Книги. Надамо можливість вводити рік видання як параметр. Для цього в квадратних дужках введемо [Введіть рік] в рядку Условие отбора... Під час виконання запиту цей текстз'явиться в діалоговому вікні для введення року видання. Перевіримо, чи вибираються необхідні записи. Далі перетворимо цей запит в запит на оновлення. Для цього в основному меню вибираємо Запрос - Обновление. У рядку Обновление вводимо вираз: [Вартість]*([націнка]+100)/100для перерахункувартості книг.

Цей вираз використовує ще один параметр [націнка], що дає можливість вводити розмір націнки у відсотках. На екрані з'являється вікно діалогу, яке повідомляє про кількість оновлених записів. Після підтвердження таблиця оновлюється, і доступу до початкових даних вже немає.

Запит на створення нових таблиць.

Такі запити створюють нову таблицю і записують в неї дані з інших наявних таблиць або запитів.

Наприклад, створимо таблицю, яка містить інформацію про читачів, які не повернули книги своєчасно.

Перед тим, як зробити запит на зміну даних, створимо запит на вибірку,


Кафедра математичного моделювання та інформатики


Основи прикладної інформатики та сучасні інформаційні технології в юриспруденції

щоб переконатися, що робота йде з необхідними даними. У запит включимо таблицю Читачі і запит, який для кожного читача підраховує суму пені

(Загальна_пеня). Виберіть поля NB, Прізвище, Кафедра, Телефон з таблиці

Читачі,Count-Инв№, Sum-вартість, Sum-пеняіз запитуЗагальна пеня.З'єднайтетаблицю і запит по полю Прізвище. Для поля Sum-пеня задайте умову “>0” Ця умова вибиратиме тих читачів, у яких є пеня (див. рис.)

Переконаєтеся, що запит вибирає необхідну інформацію. Для перебудови запиту на створення таблиці перейдіть до команди Запрос - Создание таблицы. У вікні діалогу наберіть ім'я нової таблиці (наприклад, “Боржники на 25 січня”). Після запуску запиту на екрані з'явиться вікно діалогу з повідомленням про кількість записів, які будуть вставлені в таблицю. Для підтвердження створення таблиці натисніть кнопку Да. На вкладці Таблицы вікна бази даних перевірте наявність таблиці з цим ім'ям і прогляньте її вміст.

Створення запитів на видалення даних.

Такі запити дозволяють видаляти з таблиць групи записів, які задовольняють яким-небудь умовам.

Наприклад, створимо запит, який видаляє запис з таблиці Читкниги на момент повернення читачем книги. Для повного захисту від помилок зробіть резервну копію таблиці. Для цього перейдіть у вікно бази даних, виберіть необхідну таблицю і виконайте команду Правка - Копировать. Далі виберіть команду Правка - вставить і у вікні діалогу дайте копії таблиці нове ім'я.

Перед тим, як зробити запит на зміну даних, створимо запит на вибірку, щоб переконатися, що робота йде з необхідними даними. У запит включимо таблицю Читкниги: поля Інв№ і NB. Поставимо умови на значення цих полів через параметри [Введіть Інв№ книги] [Введіть номер читацького квитка]. При виконанні цього запиту з'являться послідовно два вікна діалогу для введення необхідної інформації. Переконаєтеся, що запит вибирає необхідну інформацію.

Для перебудови запиту на видалення перейдіть до команди Запрос - Удаление. У рядку Удаление залиште Условие.Після запуску запиту на екраніз'явиться вікно діалогу з повідомленням про кількість записів, які будуть видалені з таблиці. Для підтвердження натисніть кнопку Да. Після підтвердження таблиця оновлюється і доступу до початкових даних вже немає.

5.5 Контрольні питання

1. Визначити основні поняття: база даних, таблиця, поле, запис, запит.

2. Типи полів і обмеження на значення і використання.

3. Типи запитів.

4. Модифікація даних за допомогою запитів.

5. Поняття фільтру. Створення і застосування фільтрів.

6. Пошук і заміна даних в таблицях.

7. Що таке зв'язки між таблицями? Типи зв'язків.


Кафедра математичного моделювання та інформатики


Основи прикладної інформатики та сучасні інформаційні технології в юриспруденції

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Брикайло Л.Ф. «Інформаційні технології в юриспруденції. Система ЛІГА:ЗАКОН». Навчальний посібник. – К., 2008.

2. Габбасов Ю. Internet 2005. – СПб: BHV – Санкт – Петербург, 2004,

440c.

3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

4. Диго С.М. Базы данных. – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2004. – 177 с.

5. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник // Батюк А.Є., Двуліт З.П., Обельовська К.М., Огородник І.М. та ін. – К.: Інтелект- Захід,

2004. – 520 с.

6. Інформаційне забезпечення менеджменту // Новак В.О., Макаренко Л.Г., Луцький И.Г. – К.: Кондор, 2006. – 462 с.

7. Тлумачний словник з інформатики / Г.Г.Півняк, Б.С.Бусигін, М.М.Дівізінюк та ін. – Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т, 2008. – 599 с.

8. Информационные системы: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.Н.Волковой, Б.И.Кузина. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – 213 с.

9. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 374 с.

10. Харитонова И.А. Microsoft Access 2007. Учебный курс. – СПб.: Питер; Издательская группа BHV, 2008. – 580 с.

11. Miltiadis A. Boboulos Automation and Robotics/ Boboulos A. Miltiadis – 1 ed. – 2010-132p.


Кафедра математичного моделювання та інформатики


4948414072199569.html
4948454943993023.html
    PR.RU™