Видавнича справа та редагування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

_______________ Рехтета М.А.

“______”_____________20___ р.

Програма

кваліфікаційного іспиту
«Основи видавничої справи та редагування»

для студентів денної, заочної форм навчання спеціальності
7.010103 ПМСО. Українська мова і література.
Спеціалізація: основи видавничої справи та редагування

Миколаїв - 2010


Програма з кваліфікаційного іспиту «Основи видавничої справи та редагування» / Укладач: доц. Галкіна Я.В. – Миколаїв. МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2010. – 21 с.

Затверджено на засіданні кафедри філологічної підготовки

Протокол № ___ від “___” _________20__р.

Затверджено вченою радою факультету філології та журналістики

Протокол № ___ від “___” _________20__р.


Пояснювальна записка

Комплексний державний екзамен з основ видавничої справи та редагування є найвідповідальнішим моментом перевірки теоретичних знань і практичних навичок з дисциплін спеціалізації і завершальним етапом у підготовці за спеціальністю «7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література». Спеціалізація: основи видавничої справи та редагування». Рекомендована програма складена з урахуванням тих вимог, які мають бути поставлені перед студентом на державному екзамені, щоб виявити глибину, обсяг, якість його знань з усього циклу професійно-практичної підготовки.

Мета програми полягає в тому, щоб:

а) визначити вимоги до змісту та організації державного іспиту з основ видавничої справи та редагування;

б) допомогти студентам на заключному етапі навчання зосередити увагу на систематизації й повторенні вивченого матеріалу, актуалізувати набутий досвід.

Програма складена на основі чинних освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста, навчальних та робочих програм дисциплін, що викладаються на спеціальності відповідно навчальному плану. Згідно з цими нормативними документами випускник повинен знати:

- основні тенденції розвитку видавничої справи в Україні і світі;

- законодавчу базу України щодо видавничої сфери;

- типові структури видавництв та видавничих організацій в Україні й світі;

- порядок створення та реєстрації видавництва (видавничого підрозділу), друкарні, редакції періодичного друкованого органу;

- типологію видів видавничої продукції за головними критеріями;

- основні розмірні і кількісні параметри різних видів видань;

- основні об’єми редакторської роботи та типові норми редагування різних видів видань;

- змістову та матеріальну структуру різних видів видавничої продукції;

- елементи службової частини видання;

- національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування;

- фахові вимоги до представників редакторських професій;

- функціональні обов’язки працівників видавництв та редакцій;

- сферу застосування редакторських професій;

- особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

- організацію і зміст процесу редагування;

- види редагування;

- особливості редакторської підготовки складових тексту;

- особливості редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм;

- особливості редагування різних видів видань;

- особливості редакторської підготовки перевидань та перекладів;

- сучасний ринок української поліграфії;

- вимоги поліграфічних підприємств до видавничих оригінал-макетів;

- порядок відкриття замовлення в друкарні;

- основні етапи роботи редактора-видавця з поліграфічним підприємством;

- сучасну мережу дистрибуції друкованих періодичних і неперіодичних видань;

- складові системи продажу друкованих видань у ринкових умовах;

- форми співпраці з реалізаторами друкованої продукції;

- договірну систему у видавничій справі;

- типову структуру витрат на підготовку і випуск конкретного видання;

- шляхи здешевлення видання;

- історію спеціальності «Видавнича справа та редагування»;

- сучасну систему підготовки кадрів для видавництв та редакцій.

Уміти:

- орієнтуватися в тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і світі;

- застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у практиці редактора-видавця;

- аналізувати тематику, мову та географію випуску різних видань;

- відрізняти типи сучасних видавництв та видавничих підрозділів;

- розробити статут видавництва; підготувати документи до його реєстрації;

- розробити видавничу програму;

- відрізняти різні види видавничої продукції;

- визначити формати різних видів видань;

- підрахувати обсяги видань в обліково- видавничих, умовних, друкарських авторських аркушах;

- структурувати конкретне видання за змістовою, вступною, заключною частинами видання;

- визначити основні елементи матеріальної конструкції книжкового видання4

- формувати службову частину видання;

- створити різні варіанти каталожної картки видання;

- застосувати національні й видавничі стандарти;

- виконувати обов’язки творчого працівника редакції, видавництва чи видавничої структури згідно зі штатним розпорядком;

- віднайти для видавництва потрібного автора;

- зробити редакторський аналіз авторського оригіналу;

- організувати рецензування авторського оригіналу;

- пройти процедуру отримання відповідного грифу на майбутнє видання;

- зробити замовлення на художнє оформлення;

- опрацювати всі варіанти версток;

- звірити і підписати до друку сигнальний примірник;

- відкрити в друкарні замовлення на друк видання;

- створити і відредагувати весь заголовковий комплекс видання;

- володіти комп’ютерними засобами контролю правопису;

- володіти автономізованою системою оптичного розпізнавання тексту та його перекладу з іншої мови;

- редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних програм;

- редагувати різні види видань;

- виконувати редакторську роботу з перевидання та з перекладу видання4

- правильно оформляти бібліографію видання;

- підготувати оригінал-макет видання для його поліграфічного відтворення;

- звірити плівки книжкового блоку та кольороподілу художнього оформлення;

- звірити і підписати до друку «чисті аркуші» та сигнальні примірники видання;

- створити прес-релізи та рекламні матеріали для промоції видань;

- вести переговори з представниками пресо- і книготорговельних фірм щодо умов продажу та повернення коштів;

- провести рекламну чи промоційну акції щодо «розкрутки» на ринку видавничих новинок або окремих серій;

- орієнтуватися в складанні попереднього кошторису витрат на видання

У програму державного іспиту війшли питання з таких дисциплін як «Видавнича справа та редагування», «Редакторський аналіз та методика редагування», «Коректура», «Історія видавничої справи».

Екзаменаційний білет містить два питання для перевірки теоретичних знань студента і завдання для перевірки редакторських навиків, рівня оволодіння методикою редагування. У додатку подано зразок екзаменаційного білету.

Програма супроводжується списком рекомендованої літератури для підготовки до державного іспиту.

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

Видавнича справа та редагування

Тенденції розвитку видавничої справи в Україні. Організаційний аспект. Завершення епохи монополії держави у видавничій сфері. Поява видавництв різних форм власності. Загострення проблеми збуту видавничої продукції. Тематичний аспект. Зміна читацьких смаків та попиту з 1991 року до сьогодні. Масова література сучасних вітчизняних авторів. Мовний аспект. Коливання питомої ваги україномовної книжки в загальній кількості випущених видань. Географічний аспект. Створення групи приватних видавництв у обласних та районних центрах.

Тенденції розвитку видавничої справи у світі.Загальні показники розвитку галузі в різних регіонах світу. Видавничі пріоритети у країнах Європи, Північної Америки, Азії. Конкуренція на світовому видавничому ринку. Міжнародні книжкові ярмарки як форма презентації продукції і налагодження співпраці. Феномен бестселера. Маркетингові новації у видавничій справі різних країн.

Законодавство України про видавничу справу. Конституція України (статті, що регулюють видавничу галузь); Закони України «Про видавничу справу», «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про підприємництво»; Постанови Кабінету Міністрів України «Про державний реєстр видавництв, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції», «Про порядок доставлення обов’язкових примірників документів», «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання обєктів авторського права та суміжних прав» та ін.

Класифікація сучасних видавництв. Поняття видавництва. Основні типологічні ознаки: фори власності; форми об’єднання майна засновників; спосіб формування статутного фонду; економічна природа господарювання; обсяг випущеної продукції; тематичний репертуар видань; читацьке коло; знаковий принцип творення видання; структурна підпорядкованість; наявність і частка іноземних інвестицій.

Типові структури видавництв. Радянська структура видавництва. Структура європейського видавництва (власник – одна особа). Структура американського видавництва (заснованого двома і більше власниками). Структура сучасного видавництва змішаного типу. Способи оптимізації структури видавництва в контексті сучасних ринкових умов.

Порядок створення та реєстрації видавництва. Нормативна база. Розробка установчих документів. Структура статуту. Юридична адреса підприємства. Пакет документів для державної реєстрації; вимоги до оформлення. «свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи»: зміст документу, порядок видачі. Облік у державні податковій адміністрації. Відкритті банківського рахунку. Виготовлення печаті. Включення в державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Особливості реєстрації друкованого періодичного видання.

Видавнича програма та її розробка. Поняття видавничої програми. Відмінність від видавничого тематичного плану. Чинники, що визначають видавничу програму. Вивчення тенденцій книговидавничого ринку і потреб потенційного споживача. Спеціалізація видавництва та забезпеченість кваліфікованими кадрами. Аналіз діяльності видавців-конкурентів. Способи і шляхи розповсюдження продукції. Компоненти видавничої програми: безпрограшні, кон’юнктурні, ексклюзивні видання.

Видавнича продукція та її види. Поняття видавничої продукції. Принципи класифікації. Періодичність. Характер інформації. Читацька адреса. Знакова природа інформації. Матеріальна конструкція. Мовна ознака. Формат. Обсяг. Повторність випуску. Серійність.Стандартизовані терміни і визначення видів видань (за ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види»).

Основні розмірні та кількісні параметри видань. Формат видання. Поняття формату. Чинники, що впливають на вибір формату. Оптимальні варіанти вітчизняних книжкових, журнальних, газетних форматів. Обсяг видання. Поняття обсягу. Види аркушів як одиниці виміру обсягу. Перевідний коефіцієнт. Залежність кошторису витрат від обсягу видання. Об’єм редакторської роботи. Критерій об’єму виконаної редакторської роботи. Нормозавдання. Чинники, що визначають нормозавдання.

Книга як предмет видавничої діяльності. Поняття книги. Подвійна природа книги. Змістова структура. Класифікація змістової структури за М.Тимошиком та А. Мільчиним. Вимоги до оформлення змістових компонентів. Матеріальна частина книги. Форми книги, що історично визначилися. Складові сучасної книги-кодексу: обов’язкові і необов’язкові елементи. Функції матеріальних складових, зумовленість застосування.

Службова частина видання (апарат). Поняття апарату видання. Елементи апарату. Зумовленість елементів апарату видом видання. Порядок розташування елементів апарату. Вихідні відомості. Стандарт оформлення. Титульний аркуш. Види титульних аркушів. Правила оформлення, порядок розташування інформації. Шмуцтитул. Кінцева сторінка. Оформлення надвипускних і випускних даних.

Стандартизація видавничої справи. Поняття видавничого стандарту. Об’єкти стандартизації. Стандартизація в історичному аспекті. Сучасний стан видавничих стандартів в Україні. Міжнародні, міждержавні, державні, галузеві стандарти. Стандартизація видавничої термінології. Стандартизація оформлення видавничої продукції. Стандартизація поліграфічного виконання.

Функції та завдання редактора. Поняття «редактор», редакторська діяльність, редакторський фах. Творчий, проектно-конструкторський, програмний характер діяльності. Власне редакційний, організаційний, інформаційний, маркетинговий напрями діяльності. Аналітична та методична складова роботи. Рівень підготовки, освітня база, особисті якості редактора в сучасних видавничих умовах.

Редакторська правка. Поняття правки. Види (за класифікацією К. Билінського: вичитування, скорочення, обробка, переробка). Методика: основні принципи, порядок. Техніка правки, її правила


4944096344461930.html
4944158227652417.html
    PR.RU™